Home ዜና ትግርኛ እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም!
 ረድኢ መሓሪ /ኣለና

እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም!
 ረድኢ መሓሪ /ኣለና

1601
0
SHARE

እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም!
ረድኢ መሓሪ /ኣለና
4 መስከረም 2016
 ቶሮንቶ
ቀዳማይ ክፋል

“ሸውዓተ ዓመተይ ምስ’ዛ ቋሕማም፡ እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም!” ዝበሎ ኣዝማሪ፡ ንከምዚ ሎሚ ኣብ ደምበ ተቓውሞ ዘሎ ሕዱር ሕማም ይመሳሰል። ሕማቕ ዘመንሲ፡ በዓል ጋዕሳ ኣለዋ። ኣንቱም ሰባት! ጽንሕ ኢልና’ኸ እንታይ ኢና’ኾን ክንርኢን ክንሰምዕን? እዚ ሎሚ ኣብ ዲያስፖራ ብዘለዉ ኣዝዮም ውሑዳት ተቓለስቲ መሰል መንእሰያት ዝካየድ ዘሎ ኣዕናዊ ተግባራት ዘየዛርብ ኣይኮነን። ንስርዓት ኢሳይያስ፡ ክዳን ህግደፍ ለቢሶም ካብ ዝሰርሑሉ ዘለዉ፡ እንተስ ብፍላጥ፣ እንተስ ብዘይ ፍላጥ፡ እቶም ናይ ተቓወምቲ ማልያ ተኸዲኖም ዝሰርሑሉ ዘለዉ የኽስብዎ። ምኽንያቱ ፖለቲካ ህግደፍ ን25 ዓመታት ከም ብዕሪር ተሓይኹ ስለዝኣረገ፡ ሎሚ ብስም ህግደፍ ልመናን ትኳቦን ኣብቂዑ ኢዩ።

ሕማም ደምበ ተቓውሞ፡ እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃለሉ ሕማም ስለዝኾነ፡ ብዙሓት ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ መናፍቓን ንክኣትዉዎ ዝቐለለ ኢዩ። ወፍሪ’ዞም ውሑዳት መናፍቓን፡ ካብ መንበረ ኢሳይያስ ባርኾት ዝረኸበ ተካል ወጅሁ ወፍሪ ኢዩ። ንብዙሓት ሰባት መንገዲ ገዲፎም ናብ ጓል መንገዲ ንክኸዱ ከኣ፡ ይደፋፍእ ኣሎ። እዞም ሰባት፡ ቅድሚ ኩሉ ዝደረስዎ መጽሓፍ፡ ምንሻው ንገድሊ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ዝነበረ። ምንሻው ንገድሊ ኤርትራ፡ ብቀንዱ ምንሻው ንክብርታትን መንነትን ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ። ገድሊ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን፡ ክልተ ዘይፈላለዩ ተምሳላት ናይ ሓደ ቅርሺ ኢዮም።

ሎሚ ህዝቢ ኤርትራ፡ ከም መሸላ ኮደን፡ ኣብ መንጎ መጥሓንን መዲድን ተቐርቂሩ ይጠሓነሉ ኣብ ዘሎ ዘስካሕክሕ ግዜ፡ ዘይሃገራዊ መዝሙር እናዘመርካ ንህንጻታት ሃገራውነት ምዕናው፡ ሰዓቱ ምስ ኣኸለ ምትሕስሳብ ክግበረሉ ዝግባእ ዕዳ ኢዩ። ጥሩምባ’ዞም ሰባት ቀጺሉ፡ ንምግዳል ስለ ናጽነት፡ “ሽፍትነት” ኢሎም ኣጠሚቖሞ። ከይሓፈሩ፡ ንሕልንኦም ትሕቲ መሬት ደፊኖም፣ ስንኩላንን ስዉኣትን ንኢሳይያስ ኢሎም ኢዮም ዋጋ ከፊሎም ክብሉ ኣብ ፓል ቶካት መዲሮም። “ዘይሓፍር ሞይቱስ፡ ኣቃብሩና” ዝበሃል ከምዚ ኢዩ።

እቶም ነዚ ኣዕናዊ ስራሕ ዝተተሓሓዝዎ ኣዝዮም ውሕዳት ኢዮም። ግን ከኣ ብዙሓት ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዘሎ ጉዕዞ ተስፋ ዝቖረጹ፡ መኣዝኖም ዝሰሓቱ፡ ኣብዚ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓኹሮ ዘሎ ኣኽራናት ሳሕል ዝመስል ሓያል ዓቐበት ዝተሓለሉን ዝላህልሁን መንእሰያት፡ /እንኮላይ ዓበይቲ/ ዋግዋጎ ብርሃን ክርእዩ ዘይከኣሉ ክስዕብዎ ንርኢ ኣለና። ብዓቢኡ፡ እዚ ናይ ሎሚ መንእሰይ ናይ ቋንቋን ባህሊን ዘኽታም ኢዩ እንተበልኩ፡ ምግናን ኣይኮነን።

ኣብ ቋንቋ ትግርኛ “ሽፍታ” እንታይ ማለት ኢዩ ተባሂሎም እንተዝሕተቱ፡ እንታይ ምመለሱ? ኣብ ዝርዝራት ቋንቋ ክኣቱ ኣይኮንኩን፡ ግን ኣብ ሕቑፊ ህዝቢ ማሚቑ ዝሓድር ሽፍታ፡ ብመዳፍዕን ታንክታትን ኣንጻር ሓያላት ፊት ንፊት ዝዋጋእ ሽፍታ፡ ብዲፕሎማሲን ሚድያታትን ዝሰርሕ ሽፍታ፣ ታሪኽ ዝሰርሕን ዝስንድን ሽፍታ፤ ኣብዛ እንነብረላ ዘለና ግሎብ ኣይተራእየን።ኣብዚ ፈያር ደምበ ተቓውሞ፡ እዋሓስ! አግብእ፡ ኢልካ ትማጎተሉ ባይታ ስለዘየለ ከኣ፡ ኩሉ ከከም ዝመስሎ ንክኸይድ እቲ ባብ ክፉት ኢዩ። እዝጊ ይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም፡ ለካስ ከምዚ’ዩ። 
 ‘ጤል ክንገዝእ ኢና’ ኢሉ ሰብኣይ፣ ደሓር ‘ድሕሪ መጥሓን ክንኣስራ ኢና’ ወሲኹ። ሰበይቲ ብግዲኣ፡ ‘ብድሕሪ መጥሓን ትኣስርዋ ሹት!’ ኢላ ፈኪራ ይበሃል። ሎሚ ድማ፡ ኣብ ቅድሜና ንዝተኾደመ ቀራን ስርዓት፡ ካብ ኣባይትና ዝሰጎጎና፡ ካብ ሕብረተሰብና ዘርሓቐና ሰይጣናዊ መንግስቲ ህግደፍ ኣወንዚፍና፡ ናብ ቤላ ቤለው ኣቲና። ”ምስ ሕሱም ኣይትቑጸር ስንቅኻ፡ ቅድም ተሰከመን ደሓር ከኣ በርኩተን ይብለካ” ከም ዝበሃል፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ፍልም 70ታት፡ ስንቁ ምስ ሕሱም ሰብ ኢዩ ቋጺሩ። እቲ ሕሱም ሰብ ከኣ ንመራግእቲ ደቀባት እናሸረበ፡ ምስኡ ዝሰማምዑ ተዃሉን ሕሱማትን ሰባት ኣኻኺቡ ንጥፍኣትና ተማህሊሉን ሰሪሑን ኢዩ። እዝጊ ይምይምሓርካ ዘይበሃል ሕማም፡ ካብዚ ዝኸፍእ ኣይኮነን። ኣብ ኤርትራ ታሪኽን ቅርስታት ባህሊን ይዘናበል ኣሎ። እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ንታሪኽ 30 ዓመታት ገድሊ ህዝቢ ንምምርሳሕ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ፡ ካብ ቀረባን ርሑቕን ዝከታተልዎ ዋናታት ኣለዉዎ።

እዞም ንስዉኣት ዝኸሓዱን ባንዴራ ዘንደዱን ኣብ ረርእሶም ንዘሎ ቴፕ /ናስትሮ/ ንድሕሪት መሊሶም /ጉዕዞ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 50ታት፡ 60ታት፡ 70ታትን ድሕሪኡን/ ንዝነበረ ላህመት ታሪኽ ኤርትራውያን ንክድህስስዎ ክመኽሮም ምደለኹ። ዓሻ በጊዕ ምስ ተኹላ ዕርክነት! ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ቆርበት ኤርትራውያን ዝተጎልበበ ዲያብሎሳዊ ኢሳይያስ፡ ንነዊሕ ዓመታት ተላፊኒ። እዚ ብናጽነት ኤርትራ ዝተጣዕሰ ተመን፡ ንመዋእሉ ህዝቢ ኤርትራ ንምብታን፡ እቲ ኩሉ ደቂ ኤርትራ ዝሰርሕዎ መስተንክር ታሪኽ ናይ በይኑ ስራሕ ከም ዝኾነ ንምምሳል፡ ብዘይ ድቃስ ዝሰርሐ ኣዝዩ ሓደገኛ ሰላዪ ኢዩ።

ኣብ ስርዓት ህግደፍ፡ ነውሪ፡ ንስነ-ምግባር ዝኾኺ ወይ ዒብ ዝበሃል ነገር የለን። ኢሳይያስ፡ ዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ፡ ንዝመረጾም ሰባት ኣዋፊሩ፡ ንገድሊ ኤርትራ ኣናሽዉ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ጽረፉ፡ ንባንዴራ ኣቃጽሉ፡ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ኣስላምን ሓዊ ኣሳውሩ፡ ኣብ መንጎ ኣውራጃታት ምትፍናን ከም ዝፍጠር ግበሩ ኢሉ ከውፍር ምንም ዘሕንኾ ነገር የለን። ቀሺ ንምእመናን ምንጋር ኢዩ ስርሑ። ደድሕሪ ሰባት እናኸደ ሓጥያት ከይገብሩ ክሕልዎም፡ ኣፎም ክፉእ ንከይዛረቡ ልጓም ክገብረሎም ግን ኣይከኣልን ኢዩ። ንሕና፡ እዞም ኣብቲ ረመጨት ጉዕዞ ገድሊ ምስ ህዝባዊ ግንባርን ምስ ኢሳይያስን ዝነበርና፡ ብዛዕባ መንነትን ታሪኽን’ዞም ሰባት ብተደጋጋሚ ነጊርና ኢና። ህዝቢ ከም ደቂ ዛግራ ይበታተን ኣሎ፡ ሃገር መኣዝኑ ናብ ዘይፍለጥ ረግረግ ትሽከል ኣላ፣ ናይ መጻእቲ ወለዶታት ኤርትራ ገመድ ዕትብቲ ታሪኽ ንክብተኽ ምሽብሻብ ይግበር ኣሎ። እዝኒ ዘለዎ ይስማ፡ ዓይኒ ዘለዎ ከኣ ይርአ!

ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ፡
ሞት ክናና ንኢሳይያስ!

ይቕጽል …

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.