Home ዜና ትግርኛ ክልተ ጉደይ ህጂኸ ናበይ።

ክልተ ጉደይ ህጂኸ ናበይ።

1410
0
SHARE

ክልተ ጉደይ ህጂኸ ናበይ።


በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን።! ኢሉ ዘይጀመረ ጉባኤ ኣኼባ ጠርናፊ ጉደይ ጳጳስ ነበር ኣባ ጽገ ከምዚ ይብለኩም ኣሎ። ሕድሪ ን20 ዓመታት ንዘታለልናኩም ሰባት ደኣ እንበር ንኻልእ ሰብ ኣይትእመኑ።ስቅ ስቅቅ ተበልኩውሶ ጥዒምዎም ዲዩ ዝበለ ሰብኣይ፡ነቲ ስቅታ ህዝቢ ኤርትራስ ምስ ድንቁርና ሓሲቦሞ።

ከምኡ ተደኣ ገይርኩም ሓደገኛ ኢዩ ኣይሰማምዓናን ኢዩ፣ካብ ናጻ ኣካል ተደኣ ሓቲትኩም ትሓቂ ክትበጽሕዎ ስለዝኾንኩም` ብሞቆምያ ክትሃድኑና ስለዝኾንኩም ዘይልምድኹም ኣይትግበሩ ኣይትባራበሩ ትኸኣልኩም ኣጣቅዑ ካብኡ ተረፈ ንሓቂ ኣይትድለይዋ ሕድሪ ሕድሪ ብገርሀኛታትኩም ንበሩ ። ደው በለለይ ክብለጸልካዶ ገይሮማ ሓቀይ።

ወሲኾም ድማ ሕድሪያ ሕድሪ፣`ንኣቡነ እንጠንዮስ ኣብቲ ዕያግ ሓጢኣት ምሳና ክጫማለቁን ከምቲ ንሕና ዝረኸስናዮ ክረኽሱን ተጋግየ ክብሉ ከይተጋገዩ ከለዉ፣`ድሓር ድማ ነዞም ተቃወምቲ ኣቅሽቲ ክሃድኑልና ነዞም ተኸኽ ዘበሉና ሓቂ ሒዞም መንእሰያት ወጊዘካ ኣብ ምባል ክሕግዙናን ነታ ውግዘት ከልዑሉልናን ድማ ጸሎት ሓግዙና ይብል።

ንሓሶት እውን ሓገዝ ጸሎት የድልዮ ኢዩ።ወንጌል ከይተመገበት ገደል ጥራሕ ተመጊባ ዝዓበየት ነፍሲ ገደል ጥራሕ ኢያ ትሓስብን ተውስእን። ኣየ ተፈንፈነ መስዋእቲ፣እግዚኣብሄር ጎይተኦም ኢሳይያስ ገይረሞስ ብሓሶት ለሚንካዮ ይጥበር`መስዋእትኹም ንፈራዲ ሒዙኩም ክቀርብ ኢዩ፡ጥራሕ ተጸበዩ።

ናይቲ መስሓትያን ዝብል መግለጺ ኤልዛበል፣”ወለዶ መጺኡ ኣሎ`ን ኤልዛበል ብሞስኮት ሸለው ዘብላ ንብሎም።” ሎሚ ህዝብና ነቂሑ ኢዩ፡ መሳኽን ን20 ዓመት እንዳ ኣታለሉ ጦቅ ዘበልዎ ህዝብስ ክኣምኖም ኢዮም ዝጽበዩ ዘለዉ ይመስለኒ፡፣እዚ ኸኣ ምትላል ከም ልሙድ ስለዝወሰድዎ ኩሉ ኣንጻሮም ዝተንቀሳቀሰ መስሓቲ ክሓዲ መናፍቅ ኢዩ።ካብዚ ናቶም እምነት ናይ ኣርዮስ ይሓይሽ ኣርዮስ ደኣ ነታ ዝኣምነላ ገይሩዋ ኢዩ፡እኮ እዚኦምከ ታይ ይብሃሉ ነቲ ንኣኣምነሉ ኢና ዝብሉ ዘቃሊሉ።

ንሶም ከኣ ነቲ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጦም ሰብ መስሓቲ ኢዮም።ታይ እሞ ለውጢ ኣለዎ ንሶም ንኻልኦት መስሓቲ ይብሉ ካልእ ኸኣ ንዖኦም መስሓቲ ይብሎም።ኣነ ኣባ ሉቃስ መናፍቅ ቶኽላ ኢዩ`ኢለ ብኢፋ ይዝዛረብን ይምህርን ኣለኹ፣ኣባ ሉቃስ ከኣ ከምኡ ይብል ንዓይ ታይ ኢዩ እሞ እዚ ለውጢ ዘለዎ።

#እንታይ ኢለን ሰበይቲ ኣባ ቀሺሲ ”ድላይካ ተዘዛርቡኻ ብዘይ ዕዳ ኸኣ ተዝሰዱኻ” ትፈልጥዎ ሓቂ ተዛሪብኩም ኪዱ ብዘይ ዕዳ ተንብሃልሲ መን ኢዩ፣መናፍቅን ቶኽላን፣መስሓትን ኣጋንንታዊ ምህሮ ዝኽተልን ምዳሕዳሕናዮ ነይርና ኣብ ቅድመ ህዝቢ ዓለም፡ ሰብ ኩላ ክሳዕ ኣበይ ግዲ ኢየ ነይረ፡ኣንታ ፓፓጋሎ ግዲ ኢየ ኢላ ክሳዕ ርእሳ ሒዛ እውይ ትብል ምኾነ ነይሩ፣፣ `እቲ ህዝቢ እውን ሓርነቱ ምኣወጀ መስኪን መጋባበሪ ረብሓ ኮይኑ ዘሎ።

ግዳ ድሓን ትግምጥልያ ትገማጥልያ ጓል ትቅይርያ ኢሎም ሰብኣይ ።ኣቦሓጎይ ከምዚ ምስ ረኸቡ ዲዮም፡ዓርበ ረቡዕ ግምጥል ግምጥል ትብላ ክትድፈራ ኢኽን”ዝበሉ።ብሰላም ይኸዱ ኣይመስሉን ይህዉኹና ይሃዋውኹና ኣለዉ፣መወዳእታ ከምኡ ክኸውን ኢዩ ዝመስል።እቲ’እንሆ፡ ቤትኩም ዐንያ ኽትተርፍ እያ”ይበሎ ክኸውን ይመስል ስለምንታይሲ ህጅስ ዓቅሊ በዚሑ ኣሎ።

እዞም ክልተ ጉደይ መንግስትን ብስም ስላሴ ዝተወገዙ ጳጳሳትን ዋላኳ ነቲ ናብ ኣዴባብይ ብሰንኪ ኣጋንንታዊ ስርሖም ዝወጸ ዕርቃኖም ክሽፍንዎ እንተ ሓሰቡ ግዳ ታሪኾም ብቀይሕ ቀለም ኣብ ደፍተር ገበነኛታት ኣብ ሰማይን ምድርን ስለተመዝገበ ኣብዚ ታሪኽ ክዝልፎም ክነብር ኣብ ሰማይ ከኣ መቅጻዕቲ ኣምላኽ ይጽበዮም ኣሎ።ኣብ ሕጊ ቀሪቦም እውን ስዩም ክብሉን ክዋረዱን መምሃሪ ክኾኑን ኢዮም።

ካብቲ ዘገርም ግን ኣብዚ ድራማ ጽሓፊ ኢዋእዩዊ ወዮ ካብ መንፈስ ቅዱስ ወጻኢ ዝስራሕ ስራሕ ኩሉ ግዜ ጎደሎ ብምዃኑ ዝረሰዖ ልሙድ ኣጸሓሕፋ ነይሩ፣”በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ”ከይበለ ኢዩ ንሓሶት ዝተጀመረ፣እንዳ ሓሰናዶ”በስመ ኣብ ኢልና ክንጅምር ኢሉ ዝሓስብ ልቦና ኣለዎ ኣይብልን ኢየ፣እንታይ ደኣ ወዮ፣ክሕሱ ዝተሃንጠየ ህዉኽ ስለይኾነ እንበር`ሃየ እዚ ህዝቢ ነዚ ሓቂ በጽሖ ጠፋእና ከደት ተባሂሉ ኢዩ፣ካልእ ይጽበዮም ከም ዘሎ ኣይፈለጡን።ቅንፍዝ መኺረሙልኪ ኣብ ምንታይ ኣብ ሕሩስ ህጂ ነጊርኩምኒ ዘየደቅስ”ይበለት ቅንፍዝ ይብሃል`ዘየደቅስ ምኽሪ ተመኺሩሎም ከም ዘሎ ካብ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ኣምላኽ ኣይፈለጡን።

ናይቲ ሓሶት ኣነ ኣየርምመንን ኢዩ`ስለምንታይ ሓቂ ክዛረቡ ኣብ ዘመነ ሲመተ ጵጵስናኦም ጎኒፎምኒ ስለዘይፈልጡ እቲ መንግስቲ ኸኣ ክሕሱ ጥራሕ ስለዝረኽቦ 26 ዓመታት ብሓሶት ስለዘድከመኒ`ኣገሪሙኒ ዘሎ ግን ነቲ ብኢንፍጅን ኢሳይያስ ምትሃተኛ ዝኸይድ ጉጅለ ጳጳሳትሲ ፣ነቲ ደቁ ብግብረሽበራውያን ከም በጊዕ ክሕረዱ ጽንዓት ይሃብካ ዘይበልዎ ህዝብስ `ዋላታኻ ኢና።ከመዝ ዋልታኹም መሳርዕ ምሸት ትኹን`ኣይ ዋላታስ እንበኣር ከምዚኣ ኢያ።ከምዚኣ ተደኣ ኮይናስ ዝዘራእኩሞ የዕጽድኩም።

”ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስቲ ዋልታኡን ጽላሉን ዝኾነ ሲኖዶስ”ምዓስ ኢዮምከ ቅዱስ ዝተባህሉ፣ገረመኒ ።ኣንታ ህዝቢ ኤርትራ ምዓስ ኢዮም እዚኦም ዘጽለሉኻ ጽላልካዶ ይቅንጢጡ ዋላስ ጽላልካ ይኾኑ።እዚኦም ደኣ ናይ 21 ክፍለ ዘመን ወረበላ ጸለምቲ ጦር ኣሞራ ካህናትካ ካህን ውትህድርና ክኸይድ ኣለዎ። ኢሎም ዲያቆናትካን ካህናትካ ዘጽንቱ ፣ከም ሰይጣን ንንጹሃት ከሲሶም ዘእስሩ፣ኣብ ምድሮም ዘለዉ 10,000 እሱራት እኳ ዘይበጽሑ፣ሰብ ሽጉጥሲ ጽላል እንበኣር ኢዮም።ከምኣ ተደኣ ኮይና ጽላልሲ ፈጣሪ ንዕኦም ከምኣ ይኹን።

ኣንታ ህዝቢ ኤርትራ ንዓ እባ ሓቦ በል፣ክሳዕ ከመስ ኢኻ ተናዒቅካ በዞም ክልተ ጉደይ ክትርገጽ። ክሳዕ ምዓስ ኢዩኸ ኹሉ ቀልዲ ኣብ ልዕሌኻ፣ክፍጸም።ደቅኻ ንቡር ቀብሪ ሲኢኖም ኣብ ጋህስታት ኢታሊ ተኸዚኖም ከለዉ፣ምስቲ ሬሳ ደቅኻ ከይኣቱ ገዳይ ዝበለ ስርኤል ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ኮይኖም ዘጣቅዑ፣ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናት እኳ”ዘይ መረባብዕ ክሰርሑ ኢዮም ሞይቶም” ኢሎም ዝዛረቡ ኣንደበት ጵጵስና ዝተሰወሮም ኣብ መመደቀሲኦም ባጅላ ካድር ህግድፍ ዝብል ዘለዎም፣ንኽትኣምኖ ዘጸግም ግብሮምሲ እንበኣር ጽላልካ ኢዮም!!።

በል ስማዕ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ እውን መንእሰይ ወለዶ`ሎሚ ናይ መጠረሽታ ሓይልኻ ኣብዞም ሰይጣን ሒዝዎም ደምካ ክፈስስ ንስኻ ክትብተን ንግርህነትካ ከም ዕሽነት ወሲዶም ዝምድሩ ዘለዉ ትትስኣሉ ግዜ ኢዩ።

እንተ ናይቶም ቀደም ነቲ ፈላሲ ካብ ደብሩ ናብ ከተማ ኣይጻእ ዝብል ሕጊ ኦርቶዶክስ ስዒሮም`ቀደም ምንኩስና ዝሓደግዎ ድዃን ኣውጺኦም ኣብ ሚምእራር ገንዘብ ፈቀዶ ከተማ ይኽብሉሉ ዝነበሩ ህጂ ብባርኾት ኢሳይያስ ጳጳስ ዝኾኑ ፣ኣቡን ነበር ኣባ ጽገ፣ስለንፈልጦም ጽድቂ ገይሮም ተደኣ ሰሚዕና ኢና ንስንብድ ሃንደበት ዝኾነና።ነቶም ብስርቅን ብሓሶትን ሻራን ዕግርግርን ከምኡ እውን ክሳዕ ንምንክስናኦም ዝትንክፍ ታሪኽ ዘለዎም ፣ከይተነስሑ መልኣከሞት ጎቲቱ ሲኦል ከየውረዶም ምሕረት ኣምላኽ ክበዝሓሎም ንትስፎ።

ግን እዞም ክልተ ጉደይ ናበይ ኢዮም።ኣንታ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚኸ ስቅ ዲኻ ክትብል።መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያስ እንበር ሪኢኻዮም ኢኻ።ንግዳያቶም ክድብሱ`እታ ኤርትራዊታዴ ግን ክሳዕ ህጂ ርእሳ ብድርሙሙ ኣሎ`ስለምንታይ ንሶም ስለዝኾኑ ንሕና ኢና ጽላልኪ ዝብልዋ ዘለዉ።ግን እዞም ክልተ ጉደይ ሕሱእ መንግስትን ሕሱእ ጉጅለ ጳጳሳትን።ህጂኸ ናበይ ኢዮም ደልዮም ዓሻስ ጎቦጣ ክሳዕ ዝውዳእ ይጻወት ከም ዝብሃል፣ዲዩ ኮይኑዎም።ለከ ሓቁ ኢዩ`እዚ ወዲ በረኸተኣብ ኣብ ክሳድ እዞም ሰብ ዓበይቲ ከብዲ_______ ከይዓለበስ ኤርትራ ኣይወግሓላን ዝበለ`ኣማን ብኣማን ሓቁ።

ሎሚ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ዕርቃን እዞም ብህይወት ንጹሃት ኤርትራውያን ዝተጻወቱ ህዝብን ኣምላኽን ዝሃቦም ሓላፍነት ብምዝንጋዕ ናብ ሓሳብ ሰይጣን ዝኾብለሉ ናብ ደገ ወጺኡ ኢዩ`ዋላኳ ክሕብኡ ተበሉ ንዕኦም ምናልባሽ በዚኣ ሲስተም እኳ ኣይፈተናን በዚኣ እስከ ንፈትን ይብሉ ይህልዉ መዐሸዊ ነፍሶም ግን ኣብቂዖም ኢዮም። መክብብ ”ኹሉ ነገር ከአ ገጊዚኡ ኣለዎ`ኣብ ትሕቲ ጽሓይ ንዘሎ ኸኣ መወዳእታ ኣለዎ ከም ተባህለ።

ኤርትራ ብስጋን ብመንፈስን ትዕንቢበሉ ዘመን ይመጽእ ኣሎ።እዞም ነበያት ምድረ በዳ ነቅጾም ሒዞም ምስ ከዱልና ጥልላት ኣሎ እሞ ናይቲ ጥሊላት ሰባት ይግበረና።

ኣምላኽ ንህዝቢ ኤርትራ ይብጽሓዮ ምስ ብዓል ሓቂ ድማ ይኹን።

14141729_1047744165279236_1975515115419084815_n

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.