Home SACTTISM መቕዘፍቲ ንጹሃን ዘይፍለዮ ሓ/ኣየር!

መቕዘፍቲ ንጹሃን ዘይፍለዮ ሓ/ኣየር!

1159
0
SHARE

ሉኡላዊነት ማለት መሬት፡ ባሕሪን ሰማይን ዘጠቓልል፡ ናይ ሓደ ህዝቢ እኩብ ክብርታትን ታሪኽን ዝጥርንፍ፡ ስርዓተ ባህሪያዊ ሰብኣዊን ክውንነት እዩ፡፡ ሓርነታዊ ቃልስታት ህዝብታት ዓለም፡ ከይዶም ከይዶም ሉኡላዊነት ናይ ሓደ ህዝቢ፡ መሬታዊን ሰብኣዊን ክብርታት ንምውሓስ ዝዓለሙ እዮም፡፡ ሉሉላዊነት ብሰማይ ክንብል እንከለና፡ ኣብ ሓደ ጂኦግራፊያዊ ዞባ ዝርከብ ህዝቢ ንዘጽለሎ ሰማይ፡ “ናተይ” ኢሉ ብምእማን ውሕስነቱ ከረጋግጽ ምሕላው ማለት እዩ፡፡ ሃገርና ኤርትራ’ውን ከም ሓንቲ ሉኡላዊት ሃገር መጠን ቀጻልነታ ንምውሓስ፡ መሬታዊን ሰማይዊን ሉኡላዊታ ክትሕሉ ይግባእ፡፡ ካብቶም ሰማያዊ ሉኡላዊነት ከውሕሱ ዝቖሙ ኣካላት መንግስቲ ከኣ ሓደ ሓይሊ ኣየር ‘ዩ፡፡

ሓ/ኣየር ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት፡ ካብ ደርግ ብዝማረኸን ውስናት ነፈርትን፡ ዕጥቅን ዝቖመ ኣካል እዩ፡፡ ብዛዕባ ሓ/ኣየር ዝምልከት ሓበሬታ፡ “ኦ…ሓላዊ ዘይብልካ ሰማያት ኤርትራ!” ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ሰለስተ ክፋላት ዘለዎ ጽሑፍ ዘርጊሐልኩም ነይረ፡፡ ኣብቲ ጽሑፍ፡ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 26 ዓመታት፡ ሓ/ኣየር ሃገርና ዝወረዶ ሃሰያታትን ጠንቅታቱን ዝምልክት ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ’ዩ፡፡ መዋእል ኣብ ዕንወት ዝተሸመመ ሓ/ኣየርና፡ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ውን ሓደ ዘሕዝን ፍጻመ ኣጓንፍዎ ነይሩ፡፡ ነቲ ፍጻመ ክኽወል ዝመረጸ ጉጅለ ኢሳይያስ፡ ኣብ ማዓኽናት ዜና ከይመሓላለፍ ኣጊዱ እዩ፡፡ እቲ ሓበሬታ ኣብ ገለ ናይ ተቓወምቲ ሚዲያታት ብመልክዕ ዜና ዝተመሓላለፈ ኮይኑ፡ ንሎሚ ብዛዕባ”ቲ ፍጻመ ዝረኸብኩዎ ዝርዝር ሓበሬታ እፍንወልኩም፡፡

ሓ/ኣየር ኤርትራ ብሰንኪ ግዕዙይ ምሕደራን ሕጽረታት መቀያየሪ ኣቑሕትን፡ ካብ እዋን ናብ እዋን ኣዚዩ እንዳተዳኸመ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ ዓመታት፡ ማዕረ ማዕሪኡ ከኣ ህይወት ብሉጻት ኪኢላታት ይቐዝፍ ኣሎ፡፡ ከምቲ ኣቐዲመ ዝሓበርኩኹም፡ ብሰንኪ ኢድ ምትእትታው ፕረሲዳንት፡ ካብ ኣመጻጽእአን ጀሚሩ ጸገም ዘይተፈለየን ዚሊን ዝበሃላ፡ ናይ ልምምድ ነፈርቲ፡ ብዘይቅድመ ኩነት “ብውሽጣዊ ዓቕምታና” ብዝብል መምርሒ “ማንዋላት ብምውካስ” ተገጣጢምን ክበራ ተገይረን እየን፡፡ ካብዚኣተን ሓንቲ ምስ ቴክኒካዊ ጸገማታ ብዕለት 29/07/2011 ንጉሆ ክትበርር ዝተኣዘዘት ZLIN 242L (Tail NO 104) ዝተብሃለት ናይ ልምምድ ነፋሪት፡ ህይወት ክልተ ምዕታት ዜጋታት ኣጥፊኣ እያ፡፡ በቲ ዕለት ኣብ ናይ ልምምድ (Aerobatic) በሪራ እንከላ ኣብ ከባቢ ዓዲኣቤቶ ዝወደቐት ነፋሪት፡ ካፒተን ተስፋይ ተኽለን ካፒተን ሃብተስላሰ ተስፋይን ዝተብሃሉ ሙኩራት ኣብረርቲ ዝተቐዘፉላ እያ፡፡

ድሕሪ መስዋእቲ እዞም 2 ኣብረርቲ፡ ኣብ ውሽጢ ሓ/ኣየር ሓያል ስንባደ ስለዝፈጠረ፡ ከምኡ’ውን ናይተን ነፈርቲ ኣተኣላሊያን ቴክኒካዊ ጸገማትን ኣቐዲሙ ስለዝፍለጥ፡ መብዛሕትኦም ኣብረርቲ ናብ ልምምድ ንውፋር ሓንጊዶም ጸኒሖም እዮም፡፡ ብጀካ ናይ ሜዳ ተሞኩሮ፡ ካልእ ፍልጠት ዘይብሉ ኣዛዚ ሓ/ኣየር ኤርትራ ወዲሃብተስሉስ’ውን፡ ነቶም ኣብረርቲ ብግዴታን ብወለንታን፡ ናብ ልምምድ ክኣትው ክእዝዝ ጸኒሑ እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብተን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝተገጣጠማ ዚሊን ዝስቀል ኣብራሪ ስለዝተሰኣነ፡ ከም ፍታሕ ኣብ ወርሒ ሓምለ 2017 ሜ/ጀነራል ተኽላይ ሃብተስሉስን “ኣማኻሪኡ” ካፒተን ዮናስ ተስፋይን (ኣባል ፋይናንስን ዕድግን ሓይሊ ኣየር) ናብ ሕቡራት ዓረብ ኢማራት ከይዶም፡ ብኸፊል ዝተገጣጠማ Semi-assembled Diamond DA42 ዝተብሃላ ስርሒት ኦስትሪያ፡ ናይ ልምምድ ነፈርቲ ካብ ሓደ ትካል ብኮንትሮባንዳ ዓዲጎም፡፡ እተን ነፈርቲ 4 መቐመጢን ክልተ ሞተረ ዘለወን፡ ካብ 2004 ክሳብ 2016 ዘገልገላን ኣብ መወዳእታ ሓምለ ብባሕሪ ዝኣተዋ እየን፡፡

ምስኣተዋ ብተመሳሳሊ መገዲ ምስተገጣጠማ፡ ወዲሃብተስሉስን ሓላፊ ክፍሊ ኦፐረሽን ሓ/ኣየር ኮ/ል ሸኻይ ሮሞዳንን ነቶም ኣብረርቲ እተን ነፈርቲ ብልጫ ዘለወን ከምዝኾና ብምእማን፡ ፈተነ በረራ ከካይዱ ኣዘዙ፡፡ ብፍላይ ደድሕሪ እቶም ነፋሪት ሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገሩ 2ተ ኣብረርቲ፡ ኣብ ዞባ ደቡብ ዝካየድ ዝነበረ ልምምድ ክቋረጽ፡ ፕረሲዳንት ኣዚዙ ብምጽንሑ፡ እዘን ሓደስቲ ነፈርቲ ምስ መጻ ግን፡ ምስ ዕቱብ ምክትታልን፡ ቁጽጽር ነዳዲን፡ ኣብ ከባቢታት ዓላ፡ ደቂምሓረን ዱባሩባን (ብኣልፋ፡ደልታን ዩኒፎርም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ በረራ ሴክተራት) ጥራይ ልምምድ ክካየድ ፈቒዱ እዩ፡፡

ብመሰረት’ዚ ከኣ ብ25 መስከረም 2017 ንፈተነ፡ ክልተ ሙኩራት ኣብረርቲ ተሓሪዮም፡ ናብ ከባቢታት ዞባ ደቡብን ዓንሰባን በረራ ከካይዱ ቤ/ጽ ፕረሲዳንት ኣዚዙ፡፡ እቶም ኣብረርቲ ዝስዕቡ ነይሮም፡፡

1. ካፒቲን ዮናስ ተስፋይ (ኣቡነ) ካብ 1990ታት ጀሚሩ ኣባል ሓ/ኣየር ዝነበረ፡ ካብቶም ናይ መጀመርታ ሰልጠንቲ ሓ/ኣየር ሓደ ኮይኑ፡ ኣብ ኢትዮጵያን ሩስያን ዝተምሃረ፡ ኣብ እዋን ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ዝተሳተፈ ኪኢላ እዩ፡፡ ብፍላይ ኣብ ሬዲጎ፡ ኤምቢ-339፡ ከምኡ ውን ናይ ሚግ-29 ተሞኩሮ ዝነበሮ ኪኢላ እዩ፡፡

2. ካፒተን ኤደን የውሃንስ ኣብ 2003/2004 ኣብ ሓ/ኣየር ሰልጢና ካብ ተሓጋጋዚት ኣብራሪት ክሳብ ሙሉእ ኣብራሪት ዝበጽሐት ብቕዕቲ ኣብራሪት እያ፡፡ ኣብ ውሽጢ ሓ/ኣየር ካብ ዝነበራ ኣዋልድ ምስተፋነዋ እታ ክሳብ ሕጂ ዝጸንሐት እንኮ ጓል ኣንስተይቲ እያ፡፡

ኣብታ ዕለት እዞም ክልተ ኣብረርቲ ነታ ነፋሪት ኣልዒሎም ምስተበገሱ፡ ድሕሪ ገለ ደቓይቕ ደሃዮም ኣጥፊኦም፡፡ ኣብ ሓ/ኣየር ሓያል ቁጠዐን ስንባደን ተፈጢሩ ስለዝነበረ፡ እቶም ሓለፍቲ ነንባዕሎም ናብ ዘጉብዕብዕሉ ኩነታት ምስ ኣምርሑ ሃንደበት ካብ ከባቢታት ባልዋ ገለ ገባራት ሓንቲ ነፋሪት ወዲቓ ከምዝተቓጸለት ንምምሕዳር ምሕባሮም ስምዑ፡፡ ድሕሪ’ቲ ሓበሬታ ናብቲ ከባቢ ዝተለኣኹ ኣባላት ሓ/ኣየር እታ ሓዳስ ነፋሪት DA42 ነዞም ምዑታት ኣብረርቲ ሒዛ ከምዝተቓጸለት ኣረጋጾም፡፡ ኣስከሬን እቶም ግዳያት በቲ ዕለት ናብ ኣስመራ መጺኡ ብዕለት 26 መስከረም 2017 ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ተቐቢሮም፡፡

ክቡራት ተኸታተልቲ!!

ሞት ዜጋታትና ኣብ ዝኾነ እዋንን ኩነታትን፡ ዳርጋ ከም ልሙድ ጌርና ኣብ እንሓስበሉ ዘለና፡ ኣብዚ ሕሱም እዋን፡ ነዞም ክልተ ኣብረርቲ ምኽሳር ማለት ግን፡ ካብ ሓዘን ስድራን ሕ/ሰብን ንላዕሊ ሃገራዊ ዕንወትን ሓዘንን እዩ፡፡ ምናልባት ምልስ ኢልና ምስ እንዕዘብ እዚ ተርእዮ ክሳብ ምንታይ ከቢድ ምኻኑ ክበርሃልና ይኽእል፡፡ ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ልዕሊ 90 ሙኩራት ኪኢላታት ዝጠፍእሉን፡ ልዕሊ 10 ኣብረርትን ቴክኒሻናትን ብኮንቱ ዝተሰውእሉ እንኮ ሓ/ኣየር፡ ሓይሊ ኣየር ሃገርና ጥራይ ‘ዩ፡፡

ነዞም ግዳያት ባልዋ ሓዊሱ፡ ኣብ ኩነታት ምስ ኢትዮጵያ ሳሚኤል ግርማይን ዮናስ ምስግናን፣ ኣብ ሳዋ ኣብ ልምምድ፡ ሰሎሙን ተስፋማርያም፣ ዳኒኤል ገረየሱስን ኤፍሬም ተኽለን፣ ኣብ ከባቢ ዓዲኣቤቶ ተስፋይ ተኽለን ሃብተስላሰ ተስፋይን (ሃብትሽን) ዝበሃሉ ምዑታት ዜጋታት ከሲርና ኢና፡፡ እዚ ኹሉ ብሰንኪ ዕድለና ዘይኮነስ፡ ብሰንኪ ቅጥዒ ኣልቦ ኢሳይያሳዊ መመርሒታት እዩ፡፡ ነቶም ስድራ ግዳያትን ንመላእ ህዝብናን ጽንዓት ይሃብኩም! እንዳበልኩ፡ ዘይከም ድሌት ኢሳይያስ፡ ነቶም ግዳያት ብዝለዓለ ክብሪ ሓመድ ኣዳም ዘልበሰ ህዝቢ ኣስመራ ከም ሓደ ተራ ዜጋ ልዑል ምስጋናይ ይገልጽ፡፡

 

By: SACTTISM

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.