Home ዜና ትግርኛ SMS ዓቕሊ ጽበት ህግደፍ

SMS ዓቕሊ ጽበት ህግደፍ

1258
0
SHARE

SMS ዓቕሊ ጽበት ህግደፍ

ነቲ ኣብ ጋቢና ወይውን ኣብ ባኮ ተዓሺጉ ብመቓልሕ ናይታ እንኮ ዝኾነት ብሓንቲ ልሳ ናይ ሓሶት መጋቤሪያ ቲቪ ኤረን ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ጸሚሙ ዝነብር ዘሎ ህዝብና፡ ማዕከናት ዓለም ከይሰምዕ ዝተሓረሞ ህዝቢ፡ ጉጂለ ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ነቲ ብመርማሪ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፣ ምልካዊ ስርዓት ኢሳይያስ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት Crimes Against Humanity ከምዝፈጸመ ዘማሓላለፎ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ኣብ ዝመጽእ መስርሕ ኣብ ኣህጉራዊ ገበናዊ ቤትፍርዲ ዘ-ሄግ ቀሪቡ ክፍረድ ከም ዝኾነ ዝራዓደ ምልኪ ኢሰያስ ህዝቢ ከይፈልጦ ነቲ ብኮምሽነር ዝሓለፈ ውሳነ ዝኣልሞ ዘሎ ውዲታት ህዝቢ ንምድንጋር ሕቡራት ሃገራትን ኣመሪካን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ክጽምብርዋ ደሊዮም ብዝብል ጎስጓስ ካብ ኤምባሲታቱ ዝማሓላለፍ ዘሎ በቶም ኮራኹሩ ዝኾኑ መንደልሓቕቲ ንቀረብቶምን ነቶም ኢሰምዑናዮም ዝብልዎም ሰባት ኤሰመስ SMS እንዳሰደዱ ፕሮፓጋንዳ ይዝርጉሑ ኣለዉ። ኣብ ሽወደን ዝርከብ ህዝቢ ብሽወደን ዝተጻሕፈ ከምዚ ይብል… Nu eller aldrig, historia upprepar sig, västländer, USA och FN i spets har aldrig velat ha en självständig Eritrea. De vill ha Eritrea som en del av Etiopien. Nu är upp till oss att försvara vårt kära land, vårt folk och vår regering. Detta är en direkt angrepp på Eritrea som stat. Det har ingenting med mänskliga rättigheter att göra. Det är falsk anklagelse bara för att , de vill inte ha ett fritt och oberoende Eritrea. De vill ha en till Libyen, Irak eller Syria. Vi ska visa vårt stöd till Eritreanska folket. De ska inte beröva oss våra rättigheter att få vara Eritreaner. Nu måste alla åka till Geneve och visa de att vi har varit om det här tidigare, vi har betalt dyrt med vårt blod och vunnit förr och vi ska besegra de nu som tidigare. Alla måste åka nu till Geneve , de som inte kan åka får medverka så att andra åker. Aset N’Hafash ብትግርኛ ከምቲ ዘለዎ ዝተተርጎመ… ሕጂ ወይ ኣበደን፡ ታሪኽ ንኽድገም፡ ሃገራት ምዕራባዊያንን፡ ኣመሪካን፡ ሕቡራት-ሃገራትን ናይ ኤርትራ ነጻነት ኣሚነሙሉ ኣይፈልጡን። እቲ ድሌቶም ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክትከውን ኢዮም ዝጽዕሩ። ስለዚ ሕጂ’ዩ ሰዓቱ ነታ ንፈትዋ ሃገርናን ንህዝብናን ንመንግስትናን ክንካላኸል ዘለና። እዚ ብቀጥታ ምውራር ንኤርትራ ከም ሓንቲ  ልኡላውነት ሃገር ምጉባጥ ኢዩ። እዚ ምስ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብፍጹም ዘራኽብ የብሉን። እዚ ፋልሶ ዝኾነ ናይ መርማሪ ኮምሽን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሲ፡ እቲ ዘይድሌቶም ጥራሕ ሰላምን ናይ ኤርትራ ብልጽግና ክሪኡ ዘይዋሓጠሎም ምዃኖም’ዩ። እቲ ድሊየቶም ሓንቲ ተወሳኺት ከምእኒ ሊቢያን፡ ኢራንን ሱሪያን ኢዩ። ከነርኢዮም ኣለና ሕቡናት ህዝቢ ምዃንና። ነቲ መሰልና ክወስዱልና የብሎምን ኤሪትራውነትና። ናይ ግድን ኩልና ሕጂ ናብ ጀነቫ ከድና ከነርኢዮም ኣነና ከምቲ ዝሓለፈ ቅድሚሕጂ። ዝኸበረ ከፊልና ኢና ብደምና ዝሳዓርናዮም ሕጂውን ከምቲ ዝሓለፈ። ኩሉ ናይግድን ናብ ጀነቫ ክኸይድ ኣለዎ። እቶም ክኸዱ ዘይክእሉ ንኻልኦት ክታሓባበርዎም ኣለዎም ንኽኸዱ። ዓወት ንሓፋሽ    

ትርጉም ብእንግልዘኛ… Now or never, history repeats itself, the Western countries, the United States and the United Nations in lace has never wanted an independent Eritrea. They want Eritrea as part of Ethiopia. Now it is up to us to defend our dear country, our people and our government. This is a direct attack on Eritrea as a state. It has nothing to do with human rights to do. It’s false accusation simply because they do not want a free and independent Eritrea. They want to Libya, Iraq or Syria. We should show our support to the Eritrean people. They should not deprive us of our rights to be Eritreans. Now everyone must go to Geneva and show the that we have been about this earlier, we have paid dearly with our blood and won before, and we will defeat the now as before. Everyone must now go to Geneva, those who can not go to be involved so that other field. Awet N’Hafash

ምስዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ህግደፋዊ ፕሮፓጋንዳ ዝተታሓሓዘ ወጋሕታ 12 ሰነ 2016 ኣብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ጸሮና ንሓያለ ሰዓታት ዝቐጸለ ብርቱዕ ውግእ ከምዝተኻየደ ይፍለጥ። ውልቀ መላኺ ኢሰያስ ኣብዚ ፈተነዚ ክልተ ጸወታዩ ዝደሊ ዘሎ። ቀዳማይ ንህዝቢ ንምድንጋር፡ እቲ ካልኣይ ነቲ ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣውሪድዎ ዘሎ ዝወረዶ ፍርዲ ግዜ ንምንዋሕን መመኽነታ ኣብ ኲናት ኢዩ ዘሎ ክባሃል መታን ግዜ ክናዋሓሉ ንምጽዓር እዩ። እዚ ሜላ’ዚ ግን የዋጽኦ ዲዩ ኣየዋጽኦን ቀስ ኢልካ ዝረኤ ጉዳይ ኢዩ። 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.