Home ዜና ትግርኛ ታና በሲግዲረዲ ዖነዲ ሩኹ

ታና በሲግዲረዲ ዖነዲ ሩኹ

1448
0
SHARE

ታና በሲግዲረዲ ዖነዲ ሩኹ
መዘኻኸሪ፣ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ብትግርኛን/ዓረብን ተርጉምና ክንዝርጋሓ’ና።

ሓይሳን ብሊን ቚር እና ሽፍሽፋ ንር ኤደራ ናንሲ ዪና ለበኪል እንኩርኖሉ ፋነይነዲንና ኒ ስጙሲ ጠለቕነሊ። ክቱብት ላሪ ነቀስድጝኒ ጃብስነኩንልኩም። ኮዶ ናትካ ስጙድ ሓመድነኩንሉ/ላ። ላኹክ ኒ ወረበድ ሰሄራዂ ከተቦ ፈስሮና ናጝር ድምኖ ናንሲ ሻኽኖ ወቐርነኩንኩም። እና ምጨት ኒን ከተብነጝር ታና እስጝነግር ግን ንእቢራኹ እማ ከተብነስ ባርጋ። ንግርጛ ታኒዃ ሺረላ።

ጃብራ ያ ኒንጝን ሽፍሽፋ፣
ኢናሓን ኒኪ 46 አመራ ጃብ፡ ኩከወል ኣኽላ ኩ ኣባይሊ ተምነተግራኽ፡ ቃንሺ ቱጛኒውሰና ኪዲግሲ ጉርጉርዶ ጎደና ጃብ ለኸድ ሓውሲራኹሰና፡ ህጀን ሃይሊስላሰሩ ይናከውሲ ራሕመት እንጋ አዋይንድ ጢየይዲ ላኸዲሲ ረመጭነትሎም፡ እና ኒኪ ኣኻኹሰና ሹግ ለበከድ አልብዱ፡ ዕልል ዩ እሩጝድ እንሳኽሶ ይቁምሽሽድ ኩሪትሮ ተርሲኽ። ሸፍሸፊያ ጀረበንኽር ኣጫብዕ ዩ ኣቅሹን እደውሰና ውልቅና ጉሹኽ። ደኣም ኒኪ ደንቢራ ወንተሮ፡ እና ላከቲና እንገት ዕባብድ ድደው ይናከውሲ አልብዱ፡ እንይዕልድ ቋለውሲ ጂጚስትያ ጀረቢነዲን ግን።

ኣን ኡዃርሳኽ አጀርበብትል ግን። እና ዲገ ኒኒ ጊት በሀሊንድ ከለብሲሮ ህንብረሪ ኣክረንኽር፡ ትክስረ ንሪ አርእስትራኽ፡ ድገር አወይስኻ እንጀሓይ ኒቃብሎትል ውሪ ድገር ሱቀይሲኻ ትሪው ይስተው ጊትድ ግን። እና ጊት ነን ገብራ እንቶ ወረርጊንላ፡ ጃር እንቀይሊ ተከወውላ ተከክ። ግርጋ 5 አርባ ፋጂኺሪትል 1970 ኣባይድ ሓውይሩ ደኣም፡ እንሰራገይሶ እርገው ልጝንንትት ባርህሊ ለወትስራሲክ፡ ድገትልድ ፈኽ ትዳ ጊታ ዕልልሲ ዓፈኖ፡ ናልድ ሸለክዩ እርገው ዓቅ እምንድ እሩጝ ተኩ እርጉኽ።

እና ወክት ኒል ኣን 8 አመሪኽ እርጋኽር ኣኽሪ የኩን። ኒኩንንቲ ወሸቀዲ ቂራ ሰረና እንገትዲ፡ ከደን ከራይሊ ገንጅኑ ክንኹን። ናድካ አወይስኻ ንብረት ሓውይነዲን፡ ትግር ኣካን ገእዮና እርጉኽ። እን ሰልፋ ኡናርሊ ልጝንትት ሓውየሲ ናትክ ጅልውነክ ይሰነንዲ ቋልኑሎም እርግንኹን። ድገ ሕውዮ ሲዀር ኳሪልግን ተከኩለ፡ ብክስታኑኽድ ይኖ ፈላሲት ኖርተር መስክብ እርጋኽሊ ገእይኖሰና፡ ጀን ግናይሩራይ ላኸድ አረቢተንኽር ከርተጊ ዲኹና። ኒኣዓንቀይልኻ ሳንስዕስሮ ሱክሮ እርጋኽ መኮታ ላኻ ደቅብ እርጊነዲንሉ ቀፍጥንሶ ገ ዲኹና። አዋኹድ ሓረሮ እርጋኽሲ ያዕይኖ ብትናሲክ ቁንኹን። ኒደንቢ ወንተተርነክ ድጙስትራሲ ኒልድ አወክስንኹን። ደክነክ ደክነክኽር ላኸድ ሓረሮ ከብተው አርልድ ዲሪውሰና ለከምነክ ይና አፍፈል ማልኑ ድመን ሺባ ሀደው ይኑ እርግንኹን፡ ውራ ሀበጋኽ ወክት በዳን።

ዕባብድ ንክማ እማ አመሪ እንትኖ ዲሂስድነና ይኑ፡ መደት ከባ አብስን ሽብዎና እርገት ትክሰ አልብደኩን፡፡ ከው ናርሕዲ ዓፈጁ ቀላቅል ኣኽራሲክ እግርና ተርሲንሰና፥ እና ሁመት ኒል ይገና ኣን ይቁርዲ ይገነስከውሊ ፈርሐን ኪደኩለ ይሮ፡ ይግምልድ ኣኽን፡ ይለበከዲክ እንከለውሲ ይሻን ይኽርድቁርልድ ሲረ፡ ይሰልፋ ልጁእ አጀርበብትልድ ፈርሐን ኣኽራሲ ጭልግልግድ ተርይንኹን። ተራኽበት ይና ሸንገብል ባርኖ እስላም አርፋኹድ ገምኖ አለቀሽ ወረበስ ዱጝስነ ወዓየንታ ሕውጭትል ኳራ ፈቲና። ብራ ይን አርእናኽ ገብሪቶና፡ ወራቶክ ዲረና ይኑ፡ መሓባርሲ ኒዓቅ ሽለክዩ ዳድኖ ደክኖ፡ በሲግዲረት ይናላውል መኻልትኑ ጉብርኹድ ከረሸምኖ ፈርሐን ዐርንኹን። ብራ እክክም እሰ ኢርግነዲ፡ ኣዳሚንዱኽራ ነየቶ ውልቃኽ ቋለላ።

ይና ሊጝር ኳሪል፡ እስላምዲ ኪስታንዲ ብኪስታንሊ ቱኖ ናዲንሰና ጃርሊ ሺወውኹር፡ ጉሂሲ ስሩ እርግውኽር ቋልኹን። ፈለዳ ኣናሲዮኻ፡ እንታ ጊናቲትዲ እንታ በሀሊንዲ፡ ሀድራእ ያ፡ እንታ ጃርሊ ሺዋ የክኽር፡ ከው ምርወት እሲሮ ካቡ እርጉኽ። እና ወክት ኒል ጥየይ ኣባዩ፡ ይነከው ብሲግዲሪውሊ ከፍከፍሱ እርጉኽ። ደሀይ ጥጥየዩኽ ድዶሰና፡ ኩርጚ ተሊል ብሲግዲሪልድ እግርዶ፡ ሰባ ንርጎድጉኽሲኻ ናንድ ሻኽሮ፡ ንርግሮብኻ ብርድ ጀለጥሶ፡ ይና ከው ናኾርክ ድድኑኽ ይሮ ዋዕይሩ፡ ንርሰረነዲ ንርምጭጫዲ ይገሸል ዲማ ቋልስተኩለ። ንርሹቲ ገዓርዶ ከውሲ ስርሲረሪ ሕርመቲት ምኽሪየላ ግረስሊ።

ኣማቅረብ ኳራ ለቦሰና፡ ኣንኳ (5) ጪዋ ላት ቂር ሺራኽሲክ ለብኑኽር ጉኑኽር፡ ፈርሐንትልድ ወሰበንስረኽሲ ዳድኖ፡ ጨበልቁምሲ ከረሸምኖ፡ ሓሸለሲ ከረን ጉራቢሲ ዐርንኹን። ቂራ ደርብ ጊናቲትድ ገሪኽዲክ ተቃኽግን። ግርክ ሺራኽሲክ በክስታንሊ አልኮተትኑ እርግኖ፡ ገንጀዲ ፊዃዲ ጀረብነንኽር፡ ይናከውሰነክ ክሪልድ ዓጭጭስኖ ናው ዳድናኽሲክ ዳድኖ ቀሰብስንኹን፡፡ ላድ ላዶንትክኻ ቅልስጝዲ ህርግትዲ በዕሮለ፡ ይነልድ ሺርዮ ላኻ ደይደያኹሰና ቋልስቱለ እርጉኽ። ኣንጫ ላኸስ ቋልደናኹማ የክ ወንቀረንኻ፡ ማኸልትግሉ ትምይሮ ፈሪ ያኽ ውንትሳ እዉስቱለ እርገት አልብደኩን። ደክረክ ደክረክኻ ቂራ በዳን እኻሩና እርጉኽ፡ ሕያይት ክርዶ ምሽምሽረሪርሰና። ወረድ እንሰከር መደትሊ፡ ማልዲ ከውዲ ገሪ ኣካናተል ኣባይ ናንድ ደድው ገሪው ግን። አብኻ አብ ከተ፡ ዕልኻ ዕልሲ፡ ቅልሲጝድ ትዳ ፈና ዋንቱ ጉራቢስ ይተኒትል ዐርንኹን። ይተኒ ይን ተክነውሲ ቋልዶሰና፡ አሸሻኹድ ሻሂ ቡልኩድሮ ባኒዲ እስረ ጀባእ ይቲና። ቀሽቀሸው ሸብንኻ አርእግናኽርኻ፡ ሻሂ ሀደራእ ይራሲኪና ንጃብክ ታምግነው ባኒት ቆጠፍነክ ይና አብል እስነዲ፡ ጥየይ ኣባዩ ዖኒል ክፍክፍሲነዲ ላት ኣኹኽ። በኻኺልድ በኻኻ ኮስቶና፡ እስነውስክ አርእንብነ ዋንትኑ፡ ከው ናርሕዲ ዓፈጀው ቋልኖሰና፡ ናዲ ሕበርስነ ዕሸሽልድ ይነገሽ ሱግ ኣኽራሲክ ህረብርንኹን። ለፈክ ተኮስትራሲ ጋግኒኹን። ከዋ ብጅኽ እርጊነዲን አውኒ አውዲ ዋንተት ፈረጋኽ ኣዳም እርጉኽ ተከለለ፡ ወረድ ይዲ ይሹግረሪዲ ይና ከውልድ ሲርነ፡ ኣንጃብራ ጋጙ እርገውዲ እርግኒነዲን። ለጘርክኽር ሱግ ገእይግኒር ጃብ ዲድስትጝኒኹን። ይሻኒ አውድ ፈረደት አርኢጊ፡ እን ሲዲኮ መስከብል ኣኽራሲክ ኢግረውዲ ተታለዮ ናዲ ዓይብርኹን።

ብሊና ንኻ አሪ ጋብ አርኢጋኽር ኢሰውስክ አርእምበ ዋንቱ፡ ይቱትል ስረና ተርሲኹን። ሰልፍኻ ይግነዲ ይሻንዲትልድ ሲርነድ፡ ተለይዶኻ እን ይሹግረሪ አውድ ፈርደት ደለይድና ብነድ ኣካን ገእዮለ ዋንቱ፡ እንሲዲኮ ምስግድሊ ቱኖ ያለጢፍ የውዲ ሕበርሰ፡ ጂሊዊነክ ኢን ምስግድ ነበክል ታውና አረበድ ጀርበብሶ እርጋኽሲ/ህንባኽሲ ሰለሙንኻ ሰለሙ፡ ጃርሊ ሽዉኑኻ ጋብሲ አርእምብነድ ጭልሕም ዩ ውራ እሰት አርእምብስተለ እርጉኽ።

እን በረድሰና ቡቅቱ እርግው ጥየይ ኣባዩ፡ ይነከው ዖኒውሲ ጨነትዶሰና ናደሀይ ድዶ ላሪ ቃስጋኹሰና ተኪኽ። ዖነኻ ንርቁራ ብርዲ ከዓስዲት ሽሽብርዶ፡ ዋኒግረሰና ኣኽቲ። እና ወክት ኒል ቂልስጝዲ ከኣርዲሲ ትዳ ፈለ ኢርገንኽር፡ ይገነዲ ይሻን ንርዲ ከብተውዲ፡ ኒሰና ኮዶ እን ይልድ ድድረሪ ይሹግረሪዲክ አወየውቶክ ዋንቲድና ዮ፡ ሀባኽሲክ አርእምበ ዓቅም ስረኒኽ ካያ ኣኹን። ሲዲኮው ናዘሪበትል ዓይብርኖ እርግናኽርሲ፡ ድስስ በሀሊኒድ ሩዝ ጊስኖ ኩባየት ሻሂርኹድ ሸቀኒነክ ኡኑኹና። ይከውሰና ናት አብል ኢሰ፡ ዕልል ብስቶሰና፡ ኩርጚ ተሊል ይቱ ሲዲኮኽልድ ዕሸሽ ኣኽራሲክ ወንተሩ፡ ይተኒዲ ይገነዲ ኒሰና ኮዶ ይአግዲ እን ፊንጢር በረኽሱራኽ ኣካንሲ ደክ ዮሰና ከልብርንኹለ። ይገና ግርክ ሺራኽሲክ ለጛ ንርቁር ድድኖላ ስርዱ እርጊነዲን ንርገሽ ደወዎንሶ፡ ንሪ ኣኽጊረሪርሰና ተክሩ ዲቲል። ኣሃን ያደራ እንትሩኽማ ይሮ ንርሕቁፍስነዲ፡ ንርዓንቀይሊ ስረነድ ይፈጠሽነዲ ላዂ ኣኹኽ።

እኺሪር ደፍኢዲስኖ ደንቢ፡ ኩሻኒኻ አዊል ዋንትረ ይሮ ውንቀርዶሰና፡ ይውንትሳ ከንዶ ያኽ እርጉኽ፡ ወረድ ይልድ አውን ሲርደት አርኣኽ እርጊለለ። ዎይኽር ጃር፡ እና ዩቅረት ንርዳንሰና ናዕሲለ፡ ኩል ዓይብሮ ህንበኩን የሱስ ይሮ ንርእሩጝ ሸለትሮ ደንቢ፡ የአግቲ ፈሪ ሱግ ኣኽራሲክ ውሪ ጎፍይተሪካ ውሪ ይኸ ሓላልኹረዲ ዲተሪካ ይሮ ሰብዲቲሉ። ይገነዲ ይተኒዲኻ ይት አድኖ ልጝንሊ ዐርንኹን። ጉራብድ ፋሕይኖ ኣማቅረብ እክብስነንኽር ይሹግረሪ ደሀይ ብና ገሪኽዲክ አሰስድኹና። ናኸነ አልኮተትኑ ለጛ ሰዓት ደንቢ ይአግ ይሻኒት አዶ ልጝንሊ ጠበሽ ይኽ። ይገነር ተምነትሰና ግርዋ ላኽ ንርቱ ድድረሪት ቋሎሰና፡ ኒልጝንሊ ዓቅዲ ሻንከዲት ኡዎ፡ ሰረን ሓዳይስ ሰሶላ ንርሲረኒልድ ትምሲኹላ፡፡ ኣማቅረብ ምስግድሊ ሰለይሶ ደንቢ ንርናንድ ሻኾላ፡ ሱግሊ ጅልዉ የአግዲ ጎፍይስትጚኑኽ። እንሲን ኒኒድ እንዓይብዶላ እርጋኽሉድ፡ ጃር አማነትሰና የአግሊ ካርቲ። ኒቲክ ጂጊስትነ ደንብኻ፡ ናጃርሲ ሓመዱኑ ስሪስቲጚኑኽ።

ንኪር ይሽፍሻፍ በሓርልድ ጭልፋ ይስታኽ መሰልሰና፡ እን ይሽጉድ ቋላኽሲ አሊብዲሰና መታን ግራ፡ ዳንታ በሲግዲረዲ ዖነዲሩኽ፡ ይልድ እን ኪሪልድ ከብተው ደገሙኑ አውስኮት ተቃኽዲ መረራኽዲ እርገት ናደሀይ ሰምዓኽግን። ውሪኽ ደኣም እና ለጘትረጝንታትል (70 ታተል) ኣኻኽ ዓምጭ፡ ይና ምንጭላሎትሰና ፈርናኽልክ ተታለይኹና? የዋ እምን እምንድ ፈርናኽልክ ይናመአኮቱኽሰና፡ ምኺርኖሉ ውሪ ባርኖ ፈርኖሉ ገረስኒ። ላድ ላዶንትክ ናመውዒዲ ናጨነትነዲ ንኪ ኣኻኹሰና ቋልስተኩካ። ይና ከው ድክስናኽሲ ኣኽን፡ እና ሓማሮግሶ ህንባኽ ይናመደትሲ ቋላኹድ፡ ሽፍሻፍድ እንድቢል ገምድኖኽር፡ አብድ ጋቢኖኽር ጀረብዳኽ ወክት ኣኾ አረርርሰክ። ወክት ደኮ ደንቢ ወንተርላ፡፡ ይናአመታትኽር ወሸቂሰና ትብብልሶ ላመንፍዒት እንገት ደክስኖሉ ኣክነን፡ ጊሚላ ሽኽሰና ደንቢራ ጀሓክና ካየግን። ይናኽሲ ይን ካየግን ሰርገይድኖሉ ገረስናኽ። ብራ ክስሮና ኣከት፡ ይናሳዳዲ ይናማኻለዲ ቶተይሰጋኽ ኣኽሮ ሻኽ። ንኪኻ ስጙትልድ ቂብሊስኖ መኻልትነኩን፡ አመሪኻ ታኽቲስኖ ህንብናኽልድክ ይነኮል ውንተርኖ ኣኽንነዲን፡ በሲግዲረዲ ዖነዲር ስጙድ ክብ ያክ ክኒር ልጝን ውሪ ዩኒቨርሲቲ ከደምነንሎም አውስኮት ትክያኽ እኽርድ። ይና ወረቢል ዲማ አልብርሱኑ መንደርትድኖ ኣከነን፡ ይና ቁርሊ ድደጋኽ ሓለገት ደክስኖ ወጀበኩና። ላት ውልቅነንኻ ገረስተጋኽ እላ።

በሲግዲረዲ ዖነዲትል ጨነቶው ዲማ ይናለብኪል አልብርሱኑ መንደርትኒናው። ይነድኻ እና ህንባ መታክልሲክ ደክኖ፡ መጋርሕሊ ትክ ደገምናኽር ሀቢን ይነት።

ግርጋ 6 አርባ ታሕሳስሪ 2016

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.